Mossul 1896

Projet d'édition électronique du texte de la Bible chadéenne de Mosul 1896, effectuée par les dominicain
https://archive.org/details/BibliaSacraIuxtaVersionemSimplicemQuaeDiciturPschittavol.3Mosul1891

Ce projet a pour but de faire une version numérique de la Bible chadéenne de Mossul éditée par les dominicains.

Evangile de s. Marc

Mc 1, 1-15; 21-22
.ܪܹܫܵܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ 1
.ܐܲܝܟ ܕܲܟ݂ܬ݂ܝܼܒ݂ ܒܐܹܫܲܥܝܵܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ: ܕܗܵܐ ܡܫܲܕܲܪ ܐ݇ܢܵܐ ܡܲܠܲܐܟ݂ܝ ܩܕ݂ܵܡ ܦܲܪܨܘܿܦܵܟ ܕܢܲܬ݂ܩܸܢ ܐܘܼܪܚܵܟ 2
.ܩܵܠܵܐ ܕܩܵܪܹܐ ܒܡܲܕ݂ܒ݁ܪܵܐ: ܛܲܝܸܒ݂ܘ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܐܲܫܘܵܘ ܫܒ݂ܝܼܠܵܘ̈ܗܝ 3
.ܗܘ݀ܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܒܡܲܕ݂ܒ݁ܪܵܐ ܡܲܥܡܸܕ݂ ܘܡܲܟ݂ܪܸܙ ܡܲܥܡܘܿܕ݂ܝܼܬ݂ܵܐ ܕܲܬ݂ܝܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܠܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ ܕܲܚܛܵܗܹ̈ܐ 4
ܘܢܵܦ̇ܩܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܬ݂ ܠܘܵܬܹܗ ܟܠܵܗ̇ ܟܘܿܪ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܡܲܥܡܸܕ݂ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܝܘܿܪܕ݁ܢܵܢ ܢܲܗܪܵܐ ܟܲܕ݂ ܡܵܘܕܲܝܢ ܒܲܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 5
.ܗܘ݀ ܕܹܝܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܠܒ݂ܝܼܫ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܒܼܘܼܫܵܐ ܕܣܲܥܪܵܐ ܕܓܲܡܠܹ̈ܐ ܘܐܲܣܝܼܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܥܪܲܩܬ݂ܵܐ ܕܡܸܫܟܵܐ ܒܚܲܨܵܘ̈ܗܝ ܘܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܹ݁ܗ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܩܲܡܨܹ̈ܐ ܘܕܸܒ݂ܫܵܐ ܕܒܲܪܵܐ ܘܡܲܟ݂ܪܸܙ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܘܐܵܡܲ̇ܪ: 6
.ܗܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܒܵܬܲܪܝ ܕܚܲܝܠܬ݂ܵܢ ܡܹܢܝ ܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܐ݇ܢܵܐ ܕܐܸܬ݂ܓ݁ܗܸܢ ܐܸܫܪܸܐ ܥܲܪ̈ܩܹܐ ܕܲܡܣܵܢܵܘ̈ܗܝ 7
.ܐܸܢܵܐ ܐܲܥܡܸܕ݁ܬ݁ܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ ܗܘ݀ ܕܹܝܢ ܢܲܥܡܸܕ݂ܟ݂ܘܿܢ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ 8
.ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܐܸܬ̣݂ܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܢܵܨܪܲܬ݂ ܕܲܓ݂ܠܝܼܠܵܐ ܘܐܸܬ݂ܥܡܸܕ݂ ܒܝܘܿܪܕ݁ܢܵܢ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ 9
.ܘܡܸܚܕ݂ܵܐ ܕܲܣ̣ܠܸܩ ܡ̣ܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܕܐܸܣܬ݁ܕܸܩܘ ܫܡܲܝܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܐܲܝܟ ܝܵܘܢܵܐ ܕܢܸܚܬܲܬ݀ ܥܠܵܘܗܝ 10
.ܘܩܵܠܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܐܲܢ݇ܬ݁ ܗ݇ܘ̣ ܒܹܪܝ ܚܲܒ݁ܝܼܒ݂ܵܐ ܒܵܟ ܐܸܨܛ̇ܒ݂ܝܼܬ݂ 11
.ܘܡܸܚܕ݂ܵܐ ܐܲܦܸܩܬܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒ݁ܪܵܐ 12
.ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܒܡܲܕ݂ܒ݁ܪܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܐܲܪܒ݁ܥܝܼܢ ܟܲܕ݂ ܡܸܬ݂ܢܲܣܸܐ ܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ ܘܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܚܲܝ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܘܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: 13
.ܒܵܬܲܪ ܕܐܸܫܬ݁ܠܸܡ ܕܹܝܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܸܬ̣݂ܵܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܲܓ݂ܠܝܼܠܵܐ ܘܡܲܟ݂ܪܸܙ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܣܒܲܪܬ݂ܵܐ ܕܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ 14
.ܘܐܵܡܲ̇ܪ: ܫܠܸـ̣ܡ ܠܹܗ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܘܲܡܛܵܬ݀ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܬܘܼܒ݂ܘ ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܒܲܣܒܲܪܬ݂ܵܐ 15
.ܘܟܲܕ݂ ܥܲܠ̣ ܠܲܟ݂ܦܲܪ ܢܵܚܘܿܡ ܡܸܚܕ݂ܵܐ ܡܲܠܸܦ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܫܲـ̈ـܒܹ݁ܐ ܒܲܟ݂ܢܘܼ̈ܫܵܬ݂ܗܘܿܢ 21
.ܘܬܲܡܝܼܗܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܒܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܡܲܠܸܦ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܓܹܝܪ ܐܲܝܟ ܡܫܲܠܛܵܐ ܘܠܵܐ ܐܲܝܟ ܣܵܦܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 22
Mc 2, 18-22
.ܬܲܠܡܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܹܝܢ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܕܲܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܨܵܝ̇ܡܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܘܐܸܬ݂̣ܵܘ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܠܡܵܢܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܕܲܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܨܵܝ̇ܡܝܼܢ ܘܬܲܠܡܝܼܕܲܝ̈ܟ ܕܝܼܠܵܟ ܠܵܐ ܨܵܝ̇ܡܝܼܢ 18
.ܐܵܡܲ̇ܪ ܠܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܠܡܵܐ ܡܸܫܟ݁ܚܝܼܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܓ݂ܢܘܿܢܵܐ ܟܡܵܐ ܕܚܲܬ݂ܢܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܗ݇ܘ̣ ܕܲܢܨܘܼܡܘܼܢ ܠܵܐ 19
.ܢܹܐܬ݂ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܕܡܵܐ ܕܐܸܫ݇ܬ݁ܩܸܠ ܚܲܬ݂ܢܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܗܵܝܕܹ݁ܝܢ ܢܨܘܼܡܘܼܢ ܒܗܵܘ̇ ܝܵܘܡܵܐ 20
.ܠܵܐ ܐ݇ܢܵܫ ܪܵܡܹ̇ܐ ܐܘܼܪܩܲܥܬ݂ܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܘܚܵܐܹ̇ܛ ܥܲܠ ܡܵܢܵܐ ܒܠܵܝܵܐ ܕܠܵܐ ܢܵܣ̇ܒܵܐ ܡܠܹܝܬ݂ܵܗ̇ ܗܵܝ̇ ܚܕܲܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܠܵܝܵܐ ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܣܸܕ݂ܩܵܐ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ 21
.ܘܠܵܐ ܐ݇ܢܵܫ ܪܵܡܹ̇ܐ ܚܲܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ܬ݂ܵܐ ܒܙܸܩܹ̈ܐ ܒ̈ܠܵܝܵܬ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܚܲܡܪܵܐ ܡܨܲܪܸܐ ܠܙܸܩܹ̈ܐ ܘܙܸܩܹ̈ܐ ܐܵܒ݂̈ܕܵܢ ܘܚܲܡܪܵܐ ܡܸܬ݂ܐܫܸܕ݂ ܐܸܠܵܐ ܪܵܡܹ̇ܝܢ ܚܲܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ܬ݂ܵܐ ܒܙܸܩܹ̈ܐ ܚܲـ̈ܕ݂ܬ݂ܵܬ݂ܵܐ 22
Mc 6, 14-29; 35-52
.ܘܲܫ̣ܡܲܥ ܗܹܪܘܿܕܸ݁ܣ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܝܼܫܘܿܥ ܐܸܬ݂ܝܼܕܲܥ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܓܹܝܪ ܫܡܹܗ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ: ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡ݇ܕ݂ܵܢܵܐ ܩ̣ܵܡ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ݂ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܡܸܣܬܲܥܪܝܼܢ ܒܹܗ 14
.ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ: ܕܐܹܠܝܼܵܐ ܗ݇ܘ̣ ܘܲܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܕܲܢܒ݂ܝܼܵܐ ܗ݇ܘ̣ ܐܲܝܟ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܢܒ݂ܝܹ̈ܐ 15
.ܟܲܕ݂ ܫ̣ܡܲܥ ܕܹܝܢ ܗܹܪܘܿܕܸ݁ܣ ܐܸܡ̣ܲܪ: ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܢܵܐ ܦܸܣܩܹ̇ܬ݂ ܪܹܫܹܗ ܗܘ݀ ܩ̣ܵܡ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ݂ ܡܝܼ̈ܬܹܐ 16
.ܗܘ݀ ܓܹܝܪ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܫܲܕܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܐܲܚܕܹ݁ܗ ܠܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܐܲܪܡܝܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܗܹܪܘܿܕ݁ܝܼܵܐ ܐܲܢ݇ܬܲܬ݂ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܐܲܚܘܼܗܝ ܗܵܝ̇ ܕܲܢ̣ܣܲܒ݂ 17
.ܐܵܡܲ̇ܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܠܗܹܪܘܿܕܸܣ: ܕܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܠܵܟ ܕ݂ܬܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ݇ܬܲܬ݂ ܐܲܚܘܼܟ 18
.ܗܝ݀ ܕܹܝܢ ܗܹܪܘܿܕ݁ܝܼܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܬ݂ ܠܹܗ ܘܨܵܒ݂̇ܝܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܬ݂ ܠܡܸܩܛܠܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܫܟ݁ܚܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܬ݂ 19
.ܗܹܪܘܿܕܸ݁ܣ ܓܹܝܪ ܕܵܚܹ̇ܠ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܥܲܠ ܕܝܵܕܲܥ̇ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗ݇ܘ̣ ܙܲܕ݁ܝܼܩܵܐ ܘܩܲܕ݁ܝܼܫܵܐ ܘܲܡܢܲܛܲܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܘܣܲܓ݁ܝܼܵܐ̈ܬ݂ܵܐ ܫܵـ̇ܡܲܥ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܘܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܘܒܲܣܝܼܡܵܐܝܼܬ݂ ܫܵـ̇ܡܲܥ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 20
.ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܝܼܕ݂ܝܼܥܵܐ ܟܲܕ݂ ܗܹܪܘܿܕܸ݁ܣ ܒܒܹܝܬ݂ ܝܲܠܕܸ݁ܗ ܚܫܵܡܝܼܬ݂ܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܪܵܘܪ̈ܒ݂ܵܢܵܘܗܝ ܘܲܠܟ݂ܝܼܠܝܼܵܪ̈ܟܹ݁ܐ ܘܲܠܪܹ̈ܫܹܐ ܕܲܓ݂ܠܝܼܠܵܐ 21
.ܘܥܸܠܲܬ݀ ܒܲܪܬ݂ܵܗ̇ ܕܗܹܪܘܿܕ݁ܝܼܵܐ ܪܲܩܕܲܬ݀ ܘܫܸܦܪܲܬ݀ ܠܹܗ ܠܗܹܪܘܿܕܸ݁ܣ ܘܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܲܣܡܝܼܟ݂ܝܼܢ ܥܲܡܹܗ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܲܛܠܝܼܬ݂ܵܐ: ܫܐܲܠܝ ܡܹܢܝ ܡܸܕܸ݁ܡ ܕܨܵܒ݂̇ܝܵܐ ܐܲܢ݇ܬ݁ܝ ܘܐܸܬܸ݁ܠ ܠܹܟ݂ܝ 22
.ܘܝܼܡܵܐ ܠܵܗ̇: ܕܡܸܕܸ݁ܡ ܕܬܸܫܐܠܝܼܢܝ ܐܸܬܸ݁ܠ ܠܹܟ݂ܝ ܥܕܲܡܵܐ ܠܦܸܠܓܵܗ̇ ܕܡܲܠܟ݁ܘܼܬ݂ܝ 23
.ܗܝ݀ ܕܹܝܢ ܢܸܦܩܲܬ݀ ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܐܸܡܵܗ̇: ܡܵܢܵܐ ܐܸܫܐܠܝܼܘܗܝ ܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܵܗ̇: ܪܹܫܹܗ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡ݇ܕ݂ܵܢܵܐ 24
.ܘܡܸܚܕ݂ܵܐ ܥܸܠܲܬ݀ ܒܲܒ݂ܛܝܼܠܘܼܬ݂ܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܹܗ: ܨܵܒ݂̇ܝܵܐ ܐ݇ܢܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܫܵܥܬ݂ܵܐ ܕܬܸܬܸ݁ܠ ܠܝܼ ܥܲܠ ܦܝܼܢܟ݂ܵܐ ܪܹܫܹܗ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡ݇ܕ݂ܵܢܵܐ 25
.ܘܟܸܪܝܲܬ݀ ܠܹܗ ܣܲܓ݁ܝܼ ܠܡܲܠܟܵܐ ܡܸܛܠ ܕܹܝܢ ܡܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܘܡܸܛܠ ܣܡܝܼܟܹ̈ܐ ܠܵܐ ܨܒ݂̣ܵܐ ܕܢܸܓ݂ܠܙܝܼܗ̇ 26
.ܐܸܠܵܐ ܡܸܚܕ݂ܵܐ ܫܲܕܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܐܸܣܦܘܼܩܠܲܛܪܵܐ ܘܲܦ̣ܩܲܕ݂ ܕܢܲܝܬܸ݁ܐ ܪܹܫܹܗ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܐܸܙܲܠ̣ ܦܲܣܩܹܗ ܪܹܫܹܗ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ 27
.ܘܐܲܝܬ݁ܝܼ ܒܦܝܼܢܟ݂ܵܐ ܘܝܲܗ̣݇ܒ݂ ܠܲܛܠܝܼܬ݂ܵܐ ܘܗܝ݀ ܛܠܝܼܬ݂ܵܐ ܝܸܗ݇ܒܲܬ݀ ܠܐܸܡܵܗ̇ 28
.ܘܲܫ̣ܡܲܥܘ ܬܲܠܡܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܬ݂̣ܵܘ ܫ̣ܩܲܠܘ ܫܠܲܕܹ݁ܗܘܣܵܡ̣ܘ ܒܒܹܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ 29
.ܘܟܲܕ݂ ܗܘ݀ܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܣܲܓ݁ܝܼܐܵܐ ܩ̣ܪܸܒ݂ܘ ܠܘܵܬܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܗܵܢܵܐ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܚܘܼܪܒܵܐ ܗ݇ܘ̣ ܘܥܸܕܵܢܵܐ ܣܲܓ݁ܝܼ 35
.ܫܪܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܹܐܙܠ݇ܘܼܢ ܠܐܵܓ݂ܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܲܚܕ݂ܵܪܲܝܢ ܘܲܠܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܢܸܙܒ݁ܢܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܠܲܚܡܵܐ ܠܲܝܬ݁ ܠܗܘܿܢ ܓܹܝܪ ܡܸܕܸ݁ܡ ܠܡܹܐܟܲܠ 36
.ܗܘ݀ ܕܹܝܢ ܐܸܡ̣ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܲܒ݂ܘ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢ݇ܬ݁ܘܿܢ ܠܡܸܠܥܲܣ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܢܹܐܙܲܠ ܢܸܙܒܸ݁ܢ ܕܡܲܐܬܹ݁ܝܢ ܕܹܝܢܵܪ̈ܝܼܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܢܸܬܸ݁ܠ ܠܗܘܿܢ ܠܵܥܣ̇ܝܼܢ 37
.ܗܘ݀ ܕܹܝܢ ܐܸܡ̣ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܙܸܠܘ ܚܙܵܘ ܟܡܵܐ ܠܲܚܡܝܼ̈ܢ ܐܝܼܬ݂ ܠܟ݂ܘܿܢ ܗܵܪܟܵܐ ܘܟܲܕ݂ ܚ̣ܙܵܘ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܚܲܡܫܵܐ ܠܲܚܡܝܼ̈ܢ ܘܲܬ݂ܪܹܝܢ ܢܘܼܢܝܼ̈ܢ 38
.ܘܲܦ̣ܩܲܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܕܢܲܣܡܟ݂ܘܼܢ ܠܟ݂ܠ ܐ݇ܢܵܫ ܣܡܵܟ݂ܝܼ̈ܢ ܣܡܵܟ݂ܝܼ̈ܢ ܥܲܠ ܥܸܣܒܵܐ 39
.ܘܐܸܣܬ݁ܡܸܟ݂ܘ ܣܡܵܟ݂ܝܼ̈ܢ ܣܡܵܟ݂ܝܼ̈ܢ ܕܲܡܵܐܐ ܡܵܐܐ ܘܲܕ݂ܚܲܡܫܝܼܢ ܚܲܡܫܝܼܢ 40
.ܘܲܢ̣ܣܲܒ݂ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܚܲܡܫܵܐ ܠܲܚܡܝܼ̈ܢ ܘܲܬ݂ܪܹܝܢ ܢܘܼܢܝܼ̈ܢ ܘܚ̣ܵܪ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܘܒܲܪܸܟ ܘܲܩ̣ܨܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܘܝܲܗ̣݇ܒ݂ ܠܬܲܠܡܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܲܢܣܝܼܡܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܘܗܵܢ̇ܘܿܢ ܬܪܹܝܢ ܢܘܼ̈ܢܝܼܢ ܦܲܠܸܓ݂ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ 41
.ܘܐܸܟܲܠ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܘܲܣ̣ܒܲܥܘ 42
.ܘܲܫ̣ܩܲܠܘ ܩܨܵܝܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܩܘܿܦܝܼܢܝܼ̈ܢ ܟܲܕ݂ ܡܠܹܝܢ ܘܡ̣ܢ ܢܘܼܢܹ̈ܐ 43
.ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܕܹܝܢ ܕܐܸܟܲܠ̣ܘ ܠܲܚܡܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦܝܼ̈ܢ ܓܲܒ݂ܪ̈ܝܼܢ 44
.ܘܡܸܚܕ݂ܵܐ ܐܲܠܲܨ ܠܬܲܠܡܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܢܸܣܩܘܼܢ ܠܲܣܦܝܼܢ݇ܬܵܐ: ܘܢܹܐܙܠ݇ܘܼܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܠܥܸܒ݂ܪܵܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܨܲܝܵܕ݂ܵܐ ܥܲܕ݂ ܫܵܪܹܐ ܗܘ݀ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ 45
.ܘܟܲܕ݂ ܫ̣ܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐܸܙܲܠ̣ ܠܛܘܼܪܵܐ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ 46
.ܟܲܕ݂ ܗܘ݀ܵܐ ܕܹܝܢ ܪܲܡܫܵܐ ܣܦܝܼܢ݇ܬܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ݇ܘ̣ܵܬ݂ ܡܸܨܥܲܬ݂ ܝܲܡܵܐ ܘܗܘ݀ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ 47
.ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܡܸܫܬܲܢܩܝܼܢ ܟܲܕ݂ ܪܵܕܹܝܢ ܪܘܼܚܵܐ ܓܹܝܪ ܠܘܼܩܒܲܠܗܘܿܢ ܗ݇ܘ̣ܵܬ݂ ܘܲܒ݂ܡܲܛܲܪܬܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܬܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܐܸܬ݂̣ܵܐ ܠܘܵܬ݂ܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ ܟܲܕ݂ ܡܗܲܠܸـܟ ܥܲܠ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܘܨܵܒܹ̇ܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ 48
.ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܚ̣ܙܵܐܘܼܗܝ ܕܲܡܗܲܠܸـܟ ܥܲܠ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܘܲܣ̣ܒܲܪܘ ܠܗܘܿܢ ܕܚܸܙܘܵܐ ܗ݇ܘ̣ ܕܲܓܵܠܵܐ ܘܲܩܥ̣ܵܘ 49
.ܟܠܗܘܿܢ ܓܹܝܪ ܚ̣ܙܵܐܘܼܗܝ ܘܲܕ݂ܚܸܠ̣ܘ ܘܒܲܪ ܫܵܥܬܹܗ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܗܘܿܢ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐܸܬ݂ܠܲܒܲܒ݂ܘ ܐܸܢܵܐ ܐ݇ܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ݇ܠܘܼܢ 50
.ܘܲܣ̣ܠܸܩ ܠܘܵܬ݂ܗܘܿܢ ܠܲܣܦܝܼܢ݇ܬܵܐ ܘܫܸܠܝܲܬ݀ ܪܘܼܚܵܐ ܘܛܵܒ݂ ܡܸܬ݁ܕܲܡܪܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܘܬܲܗܝܼܪܝܼܢ ܒܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ 51
.ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܐܸܣܬܲܟܲܠܘ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܠܲܚܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܸܛܠ ܕܠܸܒ݁ܗܘܿܢ ܡܥܲܒܲܝ ܗ݇ܘ̣ܵܐ 52
Entrer une nouvelle ligne
Author

Frère Jérôme